Giới thiệu chung
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện an toàn Việt Nam có chức năng chính là dịch vụ Kiểm định các loại cân, áp kế - Kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động cũng như người sử dụng lao động.
1