Hợp tác quốc tế
Hợp tác với các công ty Hàn Quốc
Hợp tác với các công ty của Hàn Quốc về các lĩnh vực như nhiệt điện, may mặc, điện tử...........

 Hợp tác với các công ty của Hàn Quốc về các lĩnh vực như nhiệt điện, may mặc, điện tử...........
◊ Tin liên quan