Đào tạo và huấn luyện
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, cán bộ chuyên trách về an toàn lao động Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, cán bộ chuyên trách về an toàn lao động
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các đối tượng nhóm 1 và 2 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ.
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và người vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn động Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và người vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn động
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các đối tượng nhóm 3 và 4 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ.
1