Hợp tác quốc tế
Hợp tác với các công ty Hàn Quốc Hợp tác với các công ty Hàn Quốc
Hợp tác với các công ty của Hàn Quốc về các lĩnh vực như nhiệt điện, may mặc, điện tử...........
1