Kiểm định
Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt tại Công ty CP Prime Phổ Yên thuộc tập đoàn Prime
Công ty CP kiểm định an toàn và đo lường Việt Nam tới làm việc với Công ty CP Prime Phổ Yên